Logo technotrans
 • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEDRIJVEN BINNEN DE gds-GROEP

Algemene voorwaarden van de bedrijven binnen de gds-groep (hierna gds genoemd), voor producten en dienstverleningen op het gebied van technische documentatie


§ 1 ALGEMEEN

(1)
Op de met gds afgesloten contracten betreffende dienstverleningen en producten, in het bijzonder op het gebied van technische documentatie, taaldiensten en software, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij permanente zakelijke relaties gelden ze ook voor alle toekomstige zaken met de klant.

(2)
De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook wanneer gds deze in bepaalde gevallen niet tegenspreekt. Dat geldt ook als gds bestellingen zonder voorbehoud aanvaardt en/of uitvoert met kennis van strijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.

(3)
Deze Algemene Voorwaarden gelden enkel tegenover bedrijven in de zin van § 14 BGB (Burgerlijk Wetboek Duitsland) en tegenover publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen.

§ 2 OFFERTES EN SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN

(1)
De offertes van gds zijn vrijblijvend en niet bindend.

(2)
De schriftelijke bestelling van de klant geldt als bindend, voor zover uit de bestelling of andere afspraken niets anders resulteert.

(3)
gds heeft het recht om offertes van de klant binnen twee weken na ontvangst te aanvaarden. Een contract komt pas tot stand wanneer gds de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

(4)
De garantieovername door gds vergt een desbetreffend uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring.

§ 3 VERGOEDING

(1)
De vergoeding van gds is gebaseerd op de prijslijsten van gds en kan regelmatig naar eigen goeddunken en eenzijdig aangepast worden. Toonaangevend zijn de prijslijsten die geldig zijn bij het verzenden van de bestelling.

(2)
De prijzen zijn altijd exclusief btw.

(3)
Facturen van gds zijn integraal betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

(4)
Voor zover schriftelijk geen afwijkende afspraken of bindende betalingstermijnen werden vastgelegd, maakt de klant zich ook zonder herinnering vanaf dag 31 na factuurdatum schuldig aan betalingsachterstand. In dat geval rekent gds de klant nalatigheidsintresten van 5% van de overeenkomstige basisrente aan.

(5)
In geval van betalingsachterstand van de klant of gegronde twijfel over de kredietwaardigheid van de klant heeft gds het recht om, onverminderd eventuele wettelijke bepalingen, lopende opdrachten stop te zetten, van opdrachten af te zien of als alternatief vooruitbetalingen of gepaste waarborgen te eisen.

(6)
Voor zover betalingsachterstand van de klant tegenover gds bestaat, worden inkomende betalingen van de klant in eerste instantie gebruikt om oudere schulden af te lossen. De manier waarop die verrekening gebeurt, wordt aan de klant meegedeeld.

§ 4 CONTACTPERSONEN

(1)
Bij het afsluiten van het contract vraagt gds aan de klant om de namen van twee contactpersonen door te geven.

(2)
De bij het afsluiten van het contract bepaalde contactpersonen gelden tegenover gds als bevoegd om een bindend antwoord te geven op alle op de levering/prestatie betrekking hebbende vragen en beslissingen te nemen tot de klant de naam van een nieuwe contactpersoon aan gds communiceert. Het recht van de klant om de volmacht van een contactpersoon om dwingende redenen met onmiddellijke ingang te herroepen, blijft daardoor onaangetast.

§ 5 MEDEWERKINGSPLICHT VAN DE KLANT

(1)
Tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen medewerkingsplichten van de klant zijn contractuele hoofdverplichtingen. De overeengekomen plaatsen en data voor de medewerkingsprestaties zijn bindend voor de klant.

(2)
Als bij de levering/prestatie een medewerkingsprestatie van de klant vereist is en deze niet binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd, worden de voor gds in de bestelling vermelde leverings-­/prestatietermijnen overeenkomstig verlengd. Beslissend voor de berekening van de langere leverings-/prestatietermijnen is de terbeschikkingstelling van de medewerkingsprestatie van de klant bij gds c.q. - als de medewerkingsprestatie van de klant door een derde ter beschikking moet worden gesteld - de verzending van een schriftelijke kennisgeving (incl. fax en mail) door de klant aan gds waarin wordt bevestigd dat de prestatie werd geleverd. Het risico van ontvangst van die bevestiging wordt volledig door de klant gedragen. Bij een aanzienlijke vertraging van de ontvangst worden de leverings-/prestatietermijnen nogmaals verlengd met de duur van de vertraging als gds de klant hierop direct wijst bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging en de mate van vertraging vermeldt.

(3)
Verdergaande wettelijke rechten van gds blijven onaangetast. Afwijkend van de wettelijke voorschriften gelden §§ 645, 642, 643 BGB (Burgerlijk Wetboek Duitsland), onafhankelijk of het bij de leveringen gaat over vervangbare of niet-vervangbare zaken (stukproductie).

(4)
gds heeft het recht om vroegtijdig te leveren of te presteren, voor zover dat tijdig en schriftelijk aan de klant wordt gemeld en de vroegtijdige levering/prestatie redelijk is voor de klant.

§ 6 COMPENSATIE, RETENTIERECHT

(1)
De compensatie van de klant met reconventionele eisen of de vordering van retentierechten door de klant zijn enkel toegestaan voor zover de eisen van de klant onbetwist, door gds erkend of onherroepelijk vastgesteld zijn.

§ 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1)
gds behoudt zich het eigendom van de levering/prestatie (geleverde goed) en de rechten van documentaties voor tot alle betalingen, die voortvloeien uit de overeenkomstige zakelijke overeenkomst, werden ontvangen.

(2)
Bij plichtsverzuim van de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand, heeft gds het recht om zich na afloop van een aan de klant voorgelegde wettelijke termijn (zonder gevolg) terug te trekken en het geleverde goed op grond van het eigendomsvoorbehoud en het terugtrekkingsrecht terug te vorderen.
De wettelijke bepalingen inzake de overbodigheid van zo’n termijnstelling blijven onaangetast. Na de terugname van het geleverde goed heeft gds de bevoegdheid om het opnieuw te gebruiken. De opbrengst door hergebruik moet in rekening gebracht worden bij de verplichtingen van de klant, verminderd met optredende kosten voor het hergebruik.

(3)
Bij beslagleggingen of andere ingrepen van derden moet de klant gds onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

(4)
Bij een normale gang van zaken heeft de klant het recht om het geleverde goed door te verkopen, met uitzondering van verpanding, onderpand en andere beschikkingen. Hij staat echter aan gds alle vorderingen af ten bedrage van het gefactureerde eindbedrag (incl. btw), die ontstaan door doorverkoop aan zijn afnemers of derden, onafhankelijk van het feit of het geleverde goed zonder of na verwerking werd doorverkocht. Ook na de overdracht blijft de klant gemachtigd om die vorderingen te innen. De bevoegdheid van gds om de vorderingen zelf te innen, blijft daardoor onaangetast.
gds zal dat recht inroepen als de klant zijn overeengekomen betalingsplichten niet nakomt, een betalingsachterstand heeft, een aanvraag tot opstarten van de insolventieprocedure of gerechtelijke vereffening heeft ingediend of insolvabel wordt. In die gevallen kan gds eisen dat de klant de toegewezen vorderingen en schuldeisers bekendmaakt, alle voor de inning vereiste gegevens verschaft, de bijhorende documenten ter beschikking stelt en de schuldeisers op de hoogte stelt van de afstandname.

(5)
Een combinatie of verwerking van het geleverde goed door de klant wordt steeds voor gds uitgevoerd. Als het geleverde goed met andere, niet tot gds horende voorwerpen wordt gecombineerd, verwerft gds de mede-eigendom van de nieuwe zaken in verhouding tot de waarde van het geleverde goed ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen op het ogenblik van de verwerking. Voor het door combinatie c.q. verwerking ontstane goed geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde goed.

(6)
gds verplicht zich ertoe de haar toegewezen garanties op vraag van de klant vrij te geven in de mate waarin de waarde van de garanties de te waarborgen vorderingen uit de openstaande bedragen meer dan 20% overschrijdt.

§ 8 LEVERING

(1)
Alle leveringen door gds gebeuren, voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, af fabriek (ex works) van het overeenkomstige bedrijf binnen de gds-groep conform Incoterms 2010.

(2)
De leveringstermijn resulteert uit de afspraken tussen de contractuele partijen. Voor zover geen afspraken werden gemaakt, bedraagt de leveringstermijn acht weken vanaf contractdatum c.q. bij technische documentaties, taaldiensten en dergelijke vanaf de terbeschikkingstelling van de nodige documenten, gegevens en informatie.

(3)
De naleving van de leveringstermijnen door gds veronderstelt dat alle administratieve en technische vragen tussen de contractuele partijen opgehelderd zijn en de klant alle aan hem opgedragen hoofd- en nevenverplichtingen tijdig en naar behoren heeft vervuld. Ondanks overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is geen sprake van een laattijdige levering door gds als de klant een volledige of gedeeltelijke betalingsachterstand heeft opgelopen.

(4)
Ook als leveringstermijnen bindend werden overeengekomen, komt gds zonder schriftelijke aanmaning van de klant niet in gebreke.

(5)
Is de niet-inachtneming van een bindende leveringstermijn te wijten aan overmacht, arbeidsgeschillen of andere gebeurtenissen waarop gds geen invloed heeft, zal gds de klant daarover informeren en tegelijkertijd een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn bepalen. Als de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, heeft gds het recht om volledig of gedeeltelijk afstand te doen van het contract; een reeds gedane tegenprestatie van de klant zal gds onmiddellijk vergoeden. 
Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in die zin geldt in het bijzonder de niet-tijdige eigen levering door toeleveranciers op voorwaarde dat gds een congruente vervangende overeenkomst heeft afgesloten. Verdergaande wettelijke rechten van gds blijven onaangetast.

(6)
Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de klant redelijk zijn.

(7)
Een recht om wegens overschrijding van de leveringstermijn schadevergoeding te eisen, bestaat enkel conform § 10 (uitsluiting van aansprakelijkheid).

§ 9 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

(1)
Voor de rechten van de klant bij (rechts)gebreken (garantieaanspraken), incl. verkeerde levering en niet-geleverde zaken, gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hieronder niet anders bepaald.

(2)
Voor zover de toestand niet werd overeengekomen, is het geleverde voorwerp vrij van gebreken als het geschikt is voor het in het contract veronderstelde gebruik. Voor het overige is het geleverde goed als aanvulling van de wettelijke bepalingen ook vrij van gebreken als het de eigenschappen vertoont die de klant op basis van de door gds geleverde beschrijving kan verwachten; daarbij volstaat het dat de beschrijving na het afsluiten van het contract aan de klant werd overhandigd (in het bijzonder bij de levering). Voor publieke uitingen van derden (bv. niet-nakomen van reclame-uitingen) weigert gds elke aansprakelijkheid.

(3)
Aantoonbaar plichtsverzuim door het leveren van slechte prestaties en openlijke gebreken moet direct en ten laatste binnen 12 werkdagen na de levering schriftelijk aangeklaagd worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de vaststelling schriftelijk aangeklaagd worden. gds biedt garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar.

(4)
In geval van laattijdige ingebrekestellingen zijn garantieaanspraken uitgesloten.

(5)
De ingebrekestelling moet schriftelijk gebeuren en een eenvoudige beschrijving van het gebrek bevatten. In geval van niet-schriftelijke ingebrekestellingen zijn garantieaanspraken uitgesloten.

(6)
Als het geleverde goed gebreken vertoont, kan gds in eerste instantie kiezen of het gebrek door verbetering (verhelpen van het gebrek) of nieuwe levering (levering van een goed zonder gebreken) opgelost zal worden (nakoming achteraf). Het recht van gds om de gekozen nakoming achteraf volgens de wettelijke voorschriften te weigeren, blijft onaangetast.
gds heeft recht op twee pogingen om het gebrek achteraf te verhelpen. Bij mislukking of als de tweede poging niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, heeft de klant recht op de wettelijke garantieaanspraken. Recht op schadevergoeding kan de klant echter enkel opeisen conform de voorwaarden in § 10 (uitsluiting van aansprakelijkheid).

(7)
De door de nakoming achteraf ontstane kosten worden gedragen door gds. Indien bij de nakoming achteraf echter blijkt dat het geleverde goed geen gebreken vertoonde, zal de klant de kosten voor de nakoming achteraf terugbetalen.

§ 10 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(1)
Recht op schadevergoeding voor de klant - om het even vanuit welke juridische grond - is uitgesloten, in het bijzonder bij verzuim van de contractuele plichten en niet-toegestane handelingen. Die uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, voor zover sprake is van wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder als rechten op schadevergoeding jegens gds, de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of assistenten op het volgende berusten:

 1. a) inbreuk op het leven, het lichaam of de gezondheid van een persoon;
  b) bedrog, opzet of grove nalatigheid;
  c) inbreuk op een fundamentele contractuele plicht (hoofdverplichting) - bv. een foutieve verwerking van de door de klant ter beschikking gestelde technische gegevens, informatie en documenten of een foutieve vertaling van een door de klant ter beschikking gesteld document - en bij onmogelijkheid;
  d) schending van de overige contractuele plichten in de zin van § 241 al. 2 BGB (Burgerlijk Wetboek Duitsland) waardoor de uitvoering van de prestatie door gds niet meer redelijk is voor de klant.

(2)
Aanspraken van de klant die berusten op een door gds verleende garantie of de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking.

(3)
De aansprakelijkheid van gds, in het bijzonder bij technische documentaties en taaldiensten, is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover het gebrek te wijten is aan verkeerde, foutieve en/of onvolledige door de klant ter beschikking gestelde gegevens, documenten, informatie en dergelijke.

(4)
Voor zover de aansprakelijkheid van gds uitgesloten of beperkt is, geldt dat ook voor de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en assistenten alsook onderaannemers.

(5)
De klant heeft geen verhaalrecht jegens gds op basis van de overdracht van het geleverde goed aan derden als de klant met de derde afspraken (in het bijzonder boetes) is overeengekomen die verdergaan dan de wettelijk bindende garantieaanspraken, tenzij gds uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee heeft ingestemd.

(6)
In geval van plichtsverzuim dat niet door een gebrek wordt veroorzaakt, kan de klant enkel afstand doen of opzeggen als gds verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. Terugtrekking of opzegging moet schriftelijk aangekondigd worden. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen en rechtsgevolgen.

(7)
Aan de bovenstaande regelingen is geen omkering van de bewijslast verbonden.

§ 11 BESCHERMINGSRECHT VAN DERDEN

(1)
gds is enkel verplicht om de contractueel verschuldigde prestatie in de Bondsrepubliek Duitsland vrij van rechten van industrieel eigendom en auteursrechten van derden te leveren, voor zover door de partijen geen afwijkende schriftelijke bepalingen werden overeengekomen.

(2)
Als gds verantwoordelijk is voor inbreuken op beschermingsrechten van derden, waaruit gerechtvaardigde aanspraken tegenover de klant of gds gevorderd worden, stelt gds de klant in die zin vrij van een aansprakelijkheid voor een termijn van een jaar doordat gds naar keuze probeert om overeenkomstige gebruiksrechten te verkrijgen of veranderingen in de zin van een verbetering uit te voeren zodat belemmerende beschermingsrechten niet meer geschonden worden. Voor zover de bovenstaande opties voor gds onmogelijk of uitsluitend op ongepaste voorwaarden kunnen worden vervuld, komen de klant de overeenkomstige rechten toe.

(3)
De bovengenoemde aanspraken van de klant tegenover gds gelden enkel op voorwaarde dat de klant gds onmiddellijk de door derden opgeëiste aanspraken c.q. schendingen van beschermingsrechten schriftelijk meedeelt, de klant de inbreuk tegenover de derde niet erkent c.q. toegeeft en de klant gds de verantwoordelijkheid verzekert voor alle afweermaatregelen c.q. onderhandelingen betreffende de aangelegenheid. In zulke gevallen is de klant ertoe verplicht om gds in elk opzicht te ondersteunen en handelingen met potentieel negatieve effecten op de rechtspositie van gds achterwege te laten.

(4)
Als de klant verantwoordelijk is voor de inbreuken op beschermingsrechten van derden is elke aansprakelijkheid van gds uitgesloten en stelt de klant gds vrij van alle daaruit resulterende aanspraken.

(5)
Intellectueel eigendom van gds, in het bijzonder knowhow, software, copyright en merknamen, blijft onbeperkt eigendom van gds en mag uitsluitend mits voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gds gebruikt worden. De vergoedingen van de klant tegenover gds bieden uitdrukkelijk geen conclusies betreffende de verlening van eventuele gebruiksrechten van intellectueel eigendom of beschermingsrechten van gds - in het bijzonder wat software betreft - , voor zover de contractuele partijen geen eenduidige, schriftelijke overeenkomsten hebben gemaakt.

§ 12 VERJARING

(1)
De wederzijdse aanspraken van de contractuele partijen verjaren volgens de wettelijke voorschriften, voor zover hieronder niet anders wordt bepaald.

(2)
Afwijkend van de wettelijke bepalingen bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken op grond van (rechts)gebreken een jaar vanaf de levering. Voor zover een oplevering overeengekomen of wettelijk voorgeschreven is, start de verjaringstermijn bij de oplevering.

(3)
Afwijkend daarvan geldt in de volgende gevallen de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn

 • voor rechten op schadevergoeding door inbreuken op het leven, de gezondheid of de vrijheid van een persoon;
 • voor rechten op schadevergoeding door inbreuken op de contractuele hoofdverplichtingen en door opzettelijke en/of nalatige inbreuken op andere verplichtingen;
 • voor aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 13 GEHEIMHOUDING

(1)
Beide contractuele partijen zijn ertoe verplicht, vertrouwelijke informatie die in het kader van de levering/prestatie mondeling, schriftelijk of op een andere manier werd meegedeeld, geheim te houden tegenover derden. Vertrouwelijke informatie omvat in het bijzonder alle feiten en omstandigheden die niet algemeen gekend zijn zoals (maar niet uitsluitend) vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De contractuele partijen hebben niet het recht om de vertrouwelijke informatie te gebruiken voor andere dan de met de uitvoering van de levering/prestatie verbonden doeleinden. Die verplichtingen vervallen als de overeenkomstige informatie algemeen en openbaar werd bekendgemaakt zonder dat de andere contractuele partij daarvoor verantwoordelijk is.

§ 14 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR TECHNISCHE DOCUMENTATIES VAN NIET DOOR gds VERKOCHTE PRODUCTEN

(1)
Inhoud van de prestatie 
Bij het opmaken van technische documentaties controleert gds niet de zakelijke en technische juistheid van de door de klant ter beschikking gestelde documenten en gegevens. De zakelijke en technische juistheid van de door gds geleverde documenten moet door de klant gecontroleerd en vrijgegeven worden. Dat geldt ook voor de bijhorende vertalingen.

(2)
Vergoeding 
Voor opdrachten met een duur van meer dan 30 kalenderdagen moet bij aanvang van de opdracht een betalingsplan met subdoelen gedefinieerd worden.

(3)
Het verlenen van rechten op technische documentaties 
De klant verkrijgt voor onbepaalde tijd een eenvoudig, wereldwijd gebruiks- en zakelijk recht op de geleverde/gepresteerde technische documentaties in de contractueel vastgelegde taal.

§ 15 TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

(1)
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

(2)
Voor alle geschillen uit rechtsbetrekkingen die op deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd, zijn uitsluitend de gewone rechtbanken op de vestigingsplaats van het overeenkomstige bedrijf van de gds-groep bevoegd.

§ 16 SLOTBEPALINGEN

(1)
Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden worden tijdens de lopende zakenrelatie schriftelijk aan de klant bekendgemaakt. Ze gelden als door de klant aanvaard als de klant niet schriftelijk (binnen de gestelde termijn) protest aantekent. Op dat rechtsgevolg moeten wij bij de bekendmaking van de verandering uitdrukkelijk wijzen. De klant moet het protest binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de veranderingsmelding versturen.

(2)
Veranderingen en aanvullingen van contracten met gds moeten schriftelijk gebeuren. Dat geldt ook voor een verwerping van de vereiste schriftelijke vorm.

 

Sassenberg, oktober 2017

Opmerking:
Voor een betere leesbaarheid gebruikt de gds GmbH op deze website de generisch mannelijke taalvorm. Die vorm mag u principieel beschouwen als genderneutraal.

Bel mij op
Contact
Onlinepresentaties